X
تبلیغات
سامانه پیام کوتاه
..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع طبیعی و محیط زیست) ::..
تعداد بازدید ها: 546396

روش تحقیق دلفی


محسن رضایی


چکیده

یکی از روش های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است (1) که فرایندی است که دارای ساختار پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است 2) و  (3در حالی که اکثر پیمایش ها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفی به سؤال چه می تواند/ چه باید باشد؟ پاسخ می دهد(4).  با توجه به اینکه امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، این مقاله، به تفصیل این تکنیک را از نظر تاریخچه، تعریف، انواع، اهداف و کاربردها، شرایط کاربرد، اجزای اصلی، فرایند، مزایا و محدودیت ها و پیشنهاداتی برای بکار گیری بهتر روش، شرح می دهد.


مقاله با متن کامل


بقیه در ادامه مطالب... 

 ارزیابی کیفیت آب مخازن چاه نیمة زابل از نقطه نظر شرب و کشاورزی

( با تکیه بر نمودارهای شولر و ویلکوکس)


ایمان همایون نژاد

پریا امیریان

عیسی پیری


مقاله پژوهشی


چکیده 


زمینه و هدف:مدیریت صحیح منابع آب بواسطه کمبود آن خصوصاً در مناطق شهری که نیاز آبی تعداد زیادی از مردم از منابع آبی محدود و با هزینه زیاد تصفیه سازی تامین می شود، از ضروریات است. مخازن چاه نیمه سه گودال طبیعی بزرگ در جنوب دشت سیستان، واقع در حوالی مصب هیرمند بوده که وسعتی معادل 50 میلیون متر مربع را اشغال کرده اند. از آب ذخیره شده در این مخازن که با آب باران و آب رودخانه سیستان پر می شوند، جهت آبیاری اراضی دشت سیستان، به ویژه در فصول کم آبی و تامین آب شرب شهرستان های زابل و زاهدان استفاده می شود. با توجه به بهره برداری آب آشامیدنی و کشاورزی از آب مخازن و در راستای ارزیابی کیفیت آب مخازن چاه نیمه به مدت 1 سال مطالعه ای با این هدف در مخازن چاه نیمه انجام پذیرفت.


روش بررسی: در این بررسی غلظت کاتیون های   Na+ ، Mg2+ ، Ca2+  و آنیون های Cl- ، SO42- و پارامترهای EC ، TDS و TH در 9 ایستگاه واقع در 3 دریاچه مورد نمونه برداری و سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها بر روی نمودارهای شولر و ویلکوکس منعکس گردید.


یافته ها:  بررسی ها حاکی از آن است که کیفیت آب مخازن به لحاظ شرب، بر طبق نمودار شولر در طبقه قابل قبول جای دارد و به لحاظ کشاورزی، بر طبق نمودار ویلکوکس در طبقه C3S1 که معرف کیفیت متوسط است، قرار می گیرد.  

بحث و نتیجه گیری: لذا در صورتی که خاک کشاورزی از نظر بافت سبک باشد، می توان از آب این مخازن جهت کشاورزی استفاده نمود.


دانلود فایل  pdf  مقاله در ادامه مطلب ...

  راهکار مبارزه با پدیده بیابانزدایی با آبخیزداری


چکیده مقاله :


بیابان‌زایی بزرگترین بحران بشر در دوره کنونی است و این پدیده در سده  پیش رو با توجه به پیش‌بینی فرارسیدن یک دوران طولانی خشکسالی بیشتر از گذشته گسترش خواهد یافت.

کلیه فعالیت‌هایی که در جهت حفظ و تعادل پایداری طبیعت واکوسیستم‌ها انجام می‌شود به عنوان اقدام بیابان‌زدایی تلقی می‌گردد.


موفقیت در بیابانزدایی مستلزم داشتن برنامه های جامع،‌ جلب مشارکت مردم و اجرای هماهنگ و دقیق کارها درچارچوب پروژه های اجرایی مناسب است.مقابله با بیابان زدایی مستلزم استفادده بهینه از منابع مالی و امکانات است.

مردم مناطق بیابانی از دیرباز علاوه بر حفظ آب در رابطه با حفظ خاک نیز چاره‌اندیشی کرده‌اند چرا که زمین‌های مناسب کشاورزی در این مناطق معدود است.


در این راستا رابطه نزدیک و هماهنگ آبخیزداری و بیابان زدایی ست که متاسفانه در بخش های اجرایی و بعضاً تحقیقاتی اگر چه هر یک از بخش های مربوطه از سالها پیش عملیات آبخیزداری و مهار بیابان زایی را در گستره کاری خود بدون توجه به آثار مشترک این دو بخش کاری انجام می دهند ولی کماکان هر بخشی و بویژه بخش بیابانزدایی بدون توجه به مناطق بالادست حوزه های آبخیز عملیات خود را در مناطق پایین دست متمرکز کرده است.

با انجام عملیات آبخیزداری و احیاء پوشش گیاهی شرایط مجدداً جهت بهره برداری با مدیریت صحیح فراهم می گردد. برهمین اساس می توان برخی از فعالیتهای آبخیزداری را نوعی بیابانزدایی معرفی نمود.از جمله اقدامات وفعالیتهایی که در راستای کنترل ومهاروبهره برداری ازسیل ، تغذیه منابع آبی وسفره های زیرزمینی وشیوه های جلوگیری از شورشدن آبها وغیره که دربخش آبخیزداری انجام می شود.

در حال حاضر عمده عملیات آبخیزداری در دو قسمت از حوزه های آبخیز صورت می گیرد.

الف- پخش و گسترش سیلاب در خروجی حوزه آبخیز
ب- اعمال مدیریت در بالادست  حوزه های آبخیز (برای کاهش سیلاب)


کلید واژه ها : بیابان ، بیابان‌زایی، بیابان زدایی، عملیات آبخیزداری ، حوزه آبخیز،سیل.پتانسیل ترسیب کربن خاک در اراضی بیابانی تحت اثر دو گونه تاغ و سوف
(مطالعه موردی: آران و بیدگل)

چکیده :

تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش ها در توسعه پایدار بوده که تاثیر منفی بر اکوسیستم های خشکی و آبی می گذارد. عامل اصلی این پدیده، افزایش غلظت گاز دی اکسیدکربن در اتمسفر است. یک روش پیشنهاد شده برای کاهش گازکربنیک هوا، افزایش ذخیره جهانی کربن در خاک هاست؛ زیرا خاک تقریبا 75 درصد ذخایر کربن در خشکی را داراست. بنابراین، خاک ها در حفظ توازن چرخه جهانی کربن، نقش عمده ای را ایفا می کنند. این تحقیق با هدف تاثیر نوع گونه، عمق های مختلف و فاصله از تاج پوشش گیاه در میزان ترسیب کربن خاک در منطقه کویر مرنجاب انجام گرفت. پس از حفر پروفیل در منطقه زیر تاج پوشش گیاه و بیرون تاج پوشش در دو عمق تعریف شده اول و دوم و برداشت نمونه های لازم و انتقال به آزمایشگاه، اندازه گیری کربن در افق های تعیین شده خاک، با روش والکی و بلک انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که میزان ترسیب کربن خاک بین دو گونه تاغ و سوف، عمق های اول و دوم و همچنین زیر تاج پوشش گیاه و بیرون تاج پوشش اختلاف معنی داری وجود دارد. با توجه به مقایسه میانگین ها زیر تاج پوشش گونه تاغ در عمق اول (صفر تا 30 سانتی متر) بیشترین میزان ترسیب کربن در منطقه مورد مطالعه را دارا بود و در یک گروه جداگانه قرار گرفت و بقیه فاکتورهای در نظر گرفته شده، همگی در یک گروه قرار گرفتند.کلید واژه: توسعه پایدار، ترسیب کربن، تاغ و سوف، مرنجاب

منبع : مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان


متن کامل مقاله  در ادامه مطلبن : Mohsen
ت : پنج‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1394

چکیده :


هدف از این مطالعه بررسی و تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی دررخساره های ژئومورفولوژی دراستان خوزستان می باشد. برای این منظور واحدهای کاری موجود در منطقه بعنوان نقشه پایه با استفاده از روش ژئومورفولوژی تهیه گردید. علاوه بر معیارهای اصلی مدل شامل؛ اقلیم، خاک، پوشش گیاهی و مدیریت و سیاست دو معیار فرسایش آبی و فرسایش بادی نیز در ارزیابی بیابان‌زایی این منطقه استفاده شده است. در این راستا فرآیندهای عمده بیابان ‌زایی شناسایی و قابلیت‌های مدل مدالوس در ارائه یک مدل منطقه‌ای ارزیابی گردید. شاخص‌های مربوطه در واحدهای کاری؛ منطبق بر رخساره‌ها با تعیین بازه 1 تا 2 امتیاز دهی گردید و امتیاز هر معیار از محاسبه میانگین هندسی امتیازات شاخص­ها حاصل گردید. در نهایت امتیاز وضعیت بیابانزایی نیز با محاسبه میانگین هندسی امتیاز معیارهای تعیین­شده، به دست آمد و کلاس بیابان­زایی هر واحد کاری و به تبع آن کل منطقه مشخص گردید. نتایج نشان ‌می دهد 53/7 % از کل منطقه در کلاس بسیار شدید بیابان‌زایی، 36/ 3% در کلاس شدید بیابان‌زایی و 8/9 % در کلاس متوسط از نظر شدت بیابان‌زایی قرار گرفتند، که منطبق با، اراضی پف کرده و کویری، سطوح تپه ماسه‌ای، فرسایش آبراهه‌ای و مخروط افکنه، دشت ریگی و پادگانه آبرفتی می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی شاخص‌ها و معیارهای مختلف تاثیرگذاردر بیابان ‌زایی نشان داده است که مدیریت و سیاست با متوسط امتیاز  176، پوشش گیاهی با متوسط امتیاز 8/166، فرسایش بادی با متوسط امتیاز 75/164، اقلیم با متوسط امتیاز 13/162، خاک با متوسط امتیاز 25/145 و فرسایش آبی با متوسط امتیاز 4/132 است. ضمناٌ میانگین وزنی ارزش کمی شدت بیابان زایی برای کل منطقه بر اساس شش معیار مورد بررسی  7/ 155 DS= است که کلاس حساسیت به بیابان‌زایی  برای کل منطقه بحرانی نوع (C3) برآورد گردید.


واژه‌های کلیدی :  بیابان‌زایی، رخساره های ژئومورفولوژی، خوزستان، مدل مدالوس، فرسایش،متن کامل مقاله در ادامه مطالب ن : Mohsen
ت : پنج‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1394

 ارزیابی نیروگاه های خورشیدی و مزیت های استفاده از آن با توجه به پتانسیل موجود در مناطق  کویری


نوید مدندوست


چکیده


حدود سه چهارم مساحت کشور ما در مناطق گرم و خشک قرار دارد، لذا این مسئله ضرورت مطالعه و توجه به پتانسیل های اقلیمی نواحی بیابانی را در جهت بهره گیری از انرژی های پایدار این مناطق، ایجاب می نماید. از طرفی نیز گرم شدن کره زمین،نازک شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه های زیستی همه و همه با هم می آمیزند تا ضرورت استفاده از انرژی های نوین را اجتناب ناپذیر نمایند. با توجه به محدودیت های موجود، تنها استفاده از روشهای درست مصرف، بهینه سازی مصرف انرژی و به کارگیری انرژی های نو می تواند بحران انرژی را مهار کند. استفاده ازانرژی خورشید که منبع انرژی قابل توجهی است و خود نیز در ایجاد انرژی های دیگری همچون انرژی زمین گرمایی، باد، جزر و مد و آبشارها سهیم است، یکی از راهکارهای توسعه پایدار می باشد. در همین راستا جهت ذخیره سازی و استفاده بهینه از این انرژی، انواع نیروگاه های خورشیدی بر حسب موقعیت مکانی و امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرند که در تحقیق حاضربه معرفی و چگونگی استفاده و مزیت های این نیروگاه ها با توجه به ظرفیت های موجود در زمینه انرژی خورشیدی در نواحی کویری کشورمان به عنوان یکی از منابع انرژی تجدید پذیر پرداخته ایم .


 

ن : Mohsen
ت : چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1394


دانلود مقالات زیست محیطی


ضرورت‌ها و الزامات بازنگری راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی ایراناصغر محمدی فاضل

نعمت اله خراسانی

مجید عباسپور

سید محمد باقر حجتی


چکیده


راهبرد‌‌های کنونی حفاظت از تنوع زیستی ایران با ساختارهای چندبخشی اجتماعی، سازمانی، سیاست‏گذاری و مدیریتی ارتباط تنگاتنگی دارد. از‌این‌رو، ضرورت دارد که راهبردی منسجم‌‌‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی کشور در چارچوب رویکردی نوآورانه و سازگاری‌پذیر تدوین شود تا از این طریق، هماهنگی بسیاری از فرایندها و همکاری دامنۀ وسیعی از ذی‌نفعان تضمین شود.


در این مقاله، ضمن تشریح «روش‏ شناسی تدوین راهبرد لاکنر و همکاران» و توضیح دربارة موارد سازگارسازی آن با «راهبردها و برنامة اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی جمهوری اسلامی ایران»، اصول حاکم بر تدوین چنین راهبردهایی در سطوح زیر ملی و به‌ویژه استانی را معرفی می‌کند. چنین فرایندی، در‌بردارندۀ روشی دو‌سویه برای انعکاس نیازهای ذی‌نفعان در سطوح ملی، منطقه ‏ای و جهانی بوده است و در همین راستا، به گستره ‏ای از ابزارهای حمایتی توجه می‌کند. علاوه بر آن و برای تضمین مشارکت دست‌اندرکاران و مجریان بالقوۀ راهبردها در فرایند و ایجاد و تقویت حس مالکیت آن‌ها نسبت به خروجی‏ ها، تجمیع راهبرد با برنامه‏ های موجود، اولویت‏ سنجی اقدامات اجرایی و اجرای پروژه‏ های مرتبط انجام یافته است.


از‌جمله مهم‌ترین مزایای تدوین راهبرد با چنین رویکردی، ایجاد توافق دربارة اولویت‌‌های حفاظتی در میان ذی‌نفعان بوده است. همچنین یکی دیگر از دستاوردهای این بررسی, فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اصلاح جهت‏ گیری سازمان‌های دولتی و یا نهادهای مختلف مسئول ابعاد و گروه‌‌های مختلف اثرگذار و اثرپذیر از اجرای برنامه‌‌های حفاظت از تنوع زیستی بود.


در همین رابطه، ضمن ارائه نسخه‌ای اصلاح‌شده از چشم ‏انداز و راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی کشور، چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد این سازوکار در اختیار قرار گرفته است. بنابراین، ذی‌نفعانی که در فرایند تدوین راهبرد مشارکت داشته‌اند قادر خواهند بود تا با دقت و بینش کافی مستقیماً در فرایند اجرای آن نقش‌آفرینی کنند.‌ 

کلید واژه: ارزیابی زیست محیطی، تدوین راهبرد، تنوع زیستیمنبع: نشریه محیط زیست طبیعی، دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 195 تا 206 .


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا .لینک دانلود متن کامل مقاله (فایل PDF ) را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.ن : Mohsen
ت : یکشنبه 21 دی‌ماه سال 1393

دانلود مقالات زیست محیطی


ارزیابی ریسک زیست محیطی خط انتقال سراسری گاز

به روش مالبایر

در استان لرستان


مریم خالقیان

افشین دانه کار

نعمت اله خراسانی

سیدعلی جوزی

جهانگیر فقهی

سیدرضا نوابی قمصریچکیده :


هدف این مطالعه ارزیابی ریسک زیست محیطی خطوط لوله در قالب یک مطالعه موردی واقع در خط لوله گاز سراسری نهم در استان لرستان می باشد. در این مطالعه ضمن استفاده از روش نمایه سازی برای ارزیابی ریسک از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تولید نقشه های مورد نیاز مربوط به ریسک های محیطی و نقشه سازی نمره های ریسک نسبی و همچنین تشریح وضعیت موجود منابع زیست محیطی منطقه مورد مطالعه استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی زیرنمایه های مختلف مورد مقایسه و اولویت بندی قرار گرفت. از میان لایه های مورد ارزیابی زیرنمایه کلی تخریب عوامل ثالث،‏ لایه کاربری اراضی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد و نشان داد کاربری اراضی وزن بیشتری نسبت به سایر لایه ها در محاسبه ریسک خط لوله دارد. از میان امتیازات به دست آمده مخاطرات کل،‏ امتیاز زیرنمایه کلی تخریب عوامل ثالث از سایر امتیازات کمتر و معرف مخاطرات بالاتری بود.


همچنین زیرنمایه خوردگی امتیاز بیشتر و مخاطرات کمتری را نشان داد. روش نمایه سازی یک روش نسبتا جامعی در این زمینه می باشد،‏ این روش با در برگیری تمام شرایط،‏ روشی با مناسبت نسبی را فراهم آورده است،‏ که نتایج مناسبی را نیز در این تحقیق به دست آورد.


در مطالعات آینده پیشنهاد می شود با انتخاب مقاطع مناسب،‏ اثرات خط لوله گاز در حد میکروکلیما بررسی گردد.


کلید واژه: روش مالبایر، خط لوله گاز، ارزیابی ریسک محیط زیستی، نمایه سازی، سامانه اطلاعات جغرافیایی


منبع: نشریه محیط زیست طبیعی، پاییز 1391، دوره 65، شماره 3، صفحات 353 تا 365 .


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا .

  

مقالات زیست محیطی


دانلود مقاله


مقداری از متن مقاله تایپ شده است
بررسی خشکسالی دشت سیستان

و

تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون


حلیمه پیری

حسین انصاری


چکیده :


خشکسالی به عنوان پدیده ای آرام و خزنده با گسترش مکانی زیاد هر ساله خسارات بسیار زیادی را به بخش های مختلف اقتصادی کشور وارد می سازد. بنابراین باید پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی های کلان مورد توجه قرار گیرد.


در این تحقیق به بررسی شدت خشکسالی دشت سیستان با استفاده از چهار شاخص PN ،SPI،DPI و RAI و انتخاب بهترین شاخص جهت پایش خشکسالی در منطقه و تاثیر این خشکسالی بر تالاب های هامون پرداخته شده است.


نتایج نشان داد شاخص PN با ضریب همبستگی 1 نسبت به شاخص های دیگر توانسته است، بهتر خشکسالی منطقه را بیان دارد.


همچنین می توان گفت که این عامل باعث خشک شدن دریاچه هامون و در نتیجه اثرات مخرب روی محیط زیست طبیعی، فیزیکی و اقتصادی اجتماعی منطقه داشته است.کلید واژه : دشت سیستان، تالاب هامون، خشکسالی، شاخص های خشکسالی .


منبع : نشریه علمی، پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دوره 5، شماره 15، خرداد 1392، صفحات 63 تا 74 .


 ادامه مقاله و لینک دانلود فایل pdf متن کامل مقاله در ادامه مطلب...


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا .


ن : Mohsen
ت : یکشنبه 8 تیر‌ماه سال 1393

مقاله زیست محیطی


دانلود مقاله pdf


کاربرد سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS)

در مکان‌یابی و تحلیل فضایی- مکانی آلودگی و منابع آلاینده‌‌های هوا

در کلان‌شهر کرمانشاه


حمید رضا جعفری

سیروس حسن پور

لیلا رحیلی خراسانی

احمد پور احمدچکیده :


این تحقیق با هدف شناسایی کانون‌های آلودگی هوا، تحلیل فضایی- مکانی میزان آلودگی آلاینده‌های هوا و بررسی رابطه بین تراکم جمعیت با میزان آلاینده‌های هوا با استفاده از مدل‌های آماری و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کلان‌‌شهر کرمانشاه فراهم شده است.


به منظور تحلیل داده‌‌ها و تشکیل پایگاه داده‌ای از نرم‌‌افزار Office/Excel و برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از نرم‌‌افزار Arcview در محیط GIS و نرم‌‌افزارهای جانبی Crime Analysis و Case استفاده شده است. همچنین، برای برآورد تعداد جمعیت در بلوک‌های آماری که شامل 62 نمونۀ آماری به صورت نقطه‌‌ای با تعیین مختصات جغرافیایی از طریق سیستم مختصات‌یابی جهانی (GPS) در کلان‌‌شهر کرمانشاه است از روش طبقه‌بندی تراکمی استفاده شده است.


جامعۀ آماری تحقیق مجموعه‌‌ای از میزان جمعیت و آلاینده و نوع آلاینده در دورۀ زمانی 30 روزه در محدودۀ کلان‌‌شهر کرمانشاه است. آزمون‌های آماری استفاده‌شده، آزمون مرکز متوسط، فاصله از انحراف معیار و بیضی انحراف معیار بوده است و بر اساس توزیع فضایی- مکانی مناطق آلوده با میزان آلودگی و نوع آلاینده‌های هوا و رابطۀ بین تراکم جمعیت (پیروی الگوی خوشه‌ای و متمرکز) از شاخص خوشه‌بندی نزدیک‌‌ترین همسایه برای شناسایی نواحی آلوده و میزان آلودگی هوا استفاده شد. کانون‌‌های آلایندۀ هوا (CO، NO2، SO2، PM10 و Pb) به صورت نقطه‌‌ای در میدان آزادی، بلوار شهید بهشتی تا میدان سپاه، چهارراه مدرس، میدان آیت‌الله کاشانی، خیابان شهید اشک تلخ تا انتهای خیابان جلیلی، اطراف میدان آزادگان و شهرک معلم و شهرک الهیه شناسایی شدند.


بر اساس نتایج، برای افزایش ایمنی و کاهش آلاینده‌ها در این محدوده‌ها از منظر حفاظت و محیط‌زیست شهری، افزایش فضاهای سبز و کاهش میزان تراکم جمعیت در نواحی شلوغ و پرترافیک شهری ضروری است.


کلید واژه: آلاینده های زیست محیطی، تحلیل فضایی-مکانی، سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، کرمانشاه


دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 


متن کامل تایپ شده مقاله در ادامه مطلب...


مقالات زیست محیطی

متن کامل مقاله

بررسی پدیده گرد و غبار و اثرات زیست محیطی آن

شهریار کریمدوست ، لیلا اردبیلی
چکیده:

گرد و غبار یک فرایند طبیعی در مناطق بیابانی و صحراهاست که در اثر عملکرد بادهای قوی بر سطح خاک رخ داده و سبب معلق شدن ذرات ریز خاک در فضای نزدیک سطح زمین می شود. در سال های اخیر، تاثیر عوامل طبیعی همانند خشکسالی های مداوم، کاهش بارندگی و رطوبت نسبی محیط به همراه تشدید فاکتورهای محیطی نظیر استفاده بی رویه از منابع آبی مناطق بیابانی، از بین رفتن نیزارها و وقوع جنگ موجب خش کشدن تالاب ها و دریاچه های بیابان های شرق عراق و عرص ههای جنوبی کشورمان و تنک شدن یا از بین رفتن کامل پوشش گیاهی در این مناطق گردیده است. نتیجه چنین وقایعی گسترش شدید گرد و غبار که به نام ریزگرد معروف هستند، در بخش های غربی، جنوب غربی و مرکزی ایران بوده و توانسته در کوتاه مدت اثرات نامطلوبی بر محیط زیست، اقتصاد و سلامت ساکنین 17 استان کشور به ویژه شهرهای مرزی همانند اهواز و کرمانشاه بر جای گذارد.


کلید واژه : گرد و غبار ؛ بیابان؛ خشکسالی؛ شهرهای مرزی؛ عراق


منبع: چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، 25 الی 27 شهریور ماه 1389؛ دانشگاه ارومیه


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 

ن : Mohsen
ت : پنج‌شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1393

دانلود مقالات زیست محیطی (فایل pdf)


مقاله ارزیابی و آمایش سرزمین


مقایسۀ کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه‌ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت

(مطالعۀ موردی: استان مازندران)آزاده مهری 

 عبدالرسول سلمان ماهینی

سید حامد میرکریمی

حمیدرضا رضاییچکیده


یکی از روش‌‌‌های انتخاب نواحی حفاظتی جدید، استفاده از روش‌‌‌های هوشمند رایانه‌‌‌ای یا هوش مصنوعی است. این روش‌‌‌ها الگوریتم‌‌‌های رایانه‌‌‌ای مختلفی را شامل می‌شوند که قوانین صریحی را برای شناسایی مجموعه‌‌‌ای از مناطق مناسب حفاظت به ‌‌‌کار می‌‌‌برند. این الگوریتم‌‌‌ها تعداد زیادی از گزینه‌‌‌های موردنظر را بررسی و نتایج را بر حسب تعداد لکه‌‌‌ها یا مساحت مورد نیاز حفاظتی مقایسه می‌‌‌کنند. همچنین، سطحی از اهداف را که با توجه به محدودیت‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های پیش‌‌‌بینی‌‌شده قابل دستیابی است مشخص می‌‌‌کنند.


در این پژوهش کاربرد الگوریتم‌‌‌های حریص، نادر و مذاب‌‌‌سازی شبیه‌‌‌سازی‌شده در انتخاب مناطق حفاظتی استان مازندران مقایسه شده است. به این منظور از نرم‌‌‌افزار Marxan استفاده شد. علاوه بر این، تأثیر‌‌‌‌‌‌ مقیاس مکانی و اهداف حفاظتی مختلف در نتایج نیز بررسی شده است.


بررسی این پارامترها در پژوهش حاضر نشان می‌‌‌دهد که الگوریتم مذاب‌‌‌سازی شبیه‌‌‌سازی‌شده، نتایج قابل قبول‌‌‌تری را در تمام موارد به‌دست می‌دهد و کاربرد آن به شناسایی مناسب‌‌‌ترین لکه‌‌‌های حفاظتی بسیار کمک می‌کند. الگوریتم حریص سبب پراکندگی و تکه‌‌‌تکه‌شدگی لکه‌‌‌های حفاظتی منتخب و الگوریتم نادر سبب افزایش بیش از حد مساحت لکه‌‌‌ها می‌‌‌شود. الگوریتم مذاب‌‌‌سازی شبیه‌‌‌سازی‌‌‌شده، از نظر محیط و مساحت جواب‌‌‌های قابل قبولی را نسبت به سایر الگوریتم‌‌‌ها ارائه می‌‌‌کند.


نتایج نشان می‌‌‌دهند، پارامترهای مختلفی از جمله اهداف حفاظتی تعیین‌شده، مقیاس مطالعه، الگوریتم‌‌‌های مختلف و میزان فشردگی لکه‌‌‌های حفاظتی منتخب در فرایند انتخاب مناطق تحت حفاظت دخیل‌اند. در نتیجه، تعیین مقادیر مناسب این پارامترها از اساسی‌‌‌ترین مرحله‌‌‌ها در انتخاب مناطق تحت حفاظت جدید معرفی می‌‌‌‌شود.کلیدواژه: الگوریتم حریص؛ الگوریتم مذاب‌‌‌سازی شبیه‌‌‌سازی‌شده؛ الگوریتم نادر؛ مناطق تحت حفاظت؛ Marxan


منبع: مجله محیط شناسی، دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-16


دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

توضیح: برای آشنا شدن بیشتر شما با متن مقاله قسمت مهمی از این مقاله تایپ شد و برای استفاده بر روی بلاگ قرار گرفت. امیدوارم توانسته باشم کاری هر چند کوچک در پیشبرد توسعه این علم و همچنین فرهنگ زیست محیطی انجام داده باشم.   با تشکر - محسن-خرداد 93


ده راهبرد کلیدی برای

حفاظت از تنوع زیستی در سیمای سرزمین های تولیدی

(کشاورزی و جنگلداری)علی جعفریچکیده
در سیماهای سرزمینی که بیشترین درصد آنها به کشاورزی یا جنگلداری تغییر یافته، مهمترین چالش فرا روی مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران و بهره برداران از اراضی، حفاظت از تنوع زیستی است. در این مقاله، مجموعه ای از راهبردها که دو جنبه مهم از سیمای سرزمین یعنی الگوها یا ساختار و فرایندها یا عملکرد را مدنظر قرار می دهند ارایه شده و براساس آنها، راهکارها و اقدامات مدیریتی به منظور پیشگیری یا رفع مشکلات احتمالی در یک سیمای تولیدی (کشاورزی) پیشنهاد شده است. به منظور درک بهتر اصول و راهکارها، به ویژه برای مدیران و بهره برداران از اراضی که ممکن است آشنایی کمتری با مبانی اکولوژی داشته باشند، و لذا در به کارگیری آنها دارای تردید باشند، مبانی نظری هر یک از راهبردها نیز ارایه شده است. همچنین، بر این نکته تاکید شده است که این راهبردها و راهکارهای مدیریتی جنبه کلی و عمومی دارند و براساس شرایط طبیعی و انسانی حاکم بر هر سیمای سرزمین باید جزئیات آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و سپس اقدامات مدیریتی پیشنهاد و به مرحله اجرا گذاشته شوند.


کلید واژه : تنوع زیستی، سیمای سرزمینی کشاورزی، الگو، فرایند، راهبردهای حفاظتی


منبع: نشریه محیط زیست و توسعه، سال 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392 ، از صفحه 5 تا 12


دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 مقالات زیست محیطی


متن کامل مقاله:متن کامل مقاله + دانلود فایل pdf
ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان
کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی


علیرضا نیکویی
منصور زیبایی

تایپ کامل مقاله به پایان نرسیده
به محض اتمام تایپ در همین جا بیان می شود

چکیده

ارزشگذاری خدمات زیست محیطی داده شده توسط جریان رودخانه به ویژه در مکا نهایی که این جریان از مناطق شهری عبور میکند، از مهم ترین پی شنیازهای یک مدیریت بهینه ی تخصیص و استفاده از آب در حوضه- های آ بریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زایند هرود در شهر اصفهان با به کارگیری روش ارزشگذاری مشروط از راه گزینش دوگان هی دوحدی می پردازد. به این منظور، از پیمایشی شامل 430 بازدیدکنند هی پارک های ساحلی این رودخانه که به صورت تصادفی در سال 1389 گزینش شده بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد که هنگامی که پاسخ گویان با پیشنهاد قیمتی متعاقب پیشنهاد قیمتی اولیه مواجه می شوند، بسته به سطح درآمد و تحصیلات آن ها، پاس خهای خود را سازمان دهی میکنند. این در حالی است که متغیرهای اجتماعی شامل سن، جنسیت و اندازه ی خانوارها، تاثیری در شکل گیری پاسخ های متعاقب ندارد. این رفتار باعث شد که میانگین تمایل به پرداخت استفاده کردن و استفاده نکردن از رودخانه در میان پار کهای ساحلی شهر اصفهان برابر 11400 ریال در ماه برای هر خانواده که در داخل یا خارج از این شهر زندگی می کند، به دست آید. کاربرد این ارزش در محاسبات مربوط به مدیریت جامع منابع آب حوضه، یک را هحل مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت بازدیدکنندگان رودخانه را فراهم خواهد کرد.

طبقه بندی: R11 ,Q51 ,O26 ,H41 JEL

کلمات کلیدی:
رودخانه ی زاینده رود، تمایل به پرداخت، اقتصاد محیط زیست، ارزش گذاری مشروط، گزینش دوگانه ی دوحدی.

 

رعایت اصل امانتداری نشانگر شخصیت شماست.

لطفاً در استفاده از از این مطالب (وبلاگ زیست محیطی محیط سبز) منبع را فراموش نفرمائید.

دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا


مقالات زیست محیطی


متن کامل مقاله + دانلود فایل pdfتحلیل راهبردی توسعه گردشگری

با تکیه بر پتانسیل اکولوژیکی دریاچه ارومیه

بر اساس تکنیک SWOT


فضیله دادورخانی

یونس قاسمی

نگین شکروی


چکیده:


این پژوهش به منظور بررسی توان های گردشگری دریاچه ارومیه در منطقه شمال غرب ایران (استانهای آذربایجان غربی و شرقی) به انجام رسید. بر این اساس با بهره جستن از ویژگی های تاثیرگذار درونی منطقه و عوامل بیرونی تاثیرگذار از روش تحلیل SWOT استفاده گردید.


این مطالعه با هدف تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری حوزه دریاچه ارومیه و با تکنیک تحلیلی سوات در سال 1391 انجام گردیده است.


در این راستا ابتدا عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) در محیط تحت بررسی شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش دو گروه گردشگران (150 نفر) و مسوولان (30 نفر) است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین آنان جامعه نمونه انتخاب شد و پرسشنامه های گردشگران در روزهای بیست و یکم تا بیست و سوم تیر ماه 1391 در سواحل اسکله، مجتمع باری و مجتمع چی چست در میان گردشگران توزیع گردید، همچنین پرسشنامه های مسوولان در روزهای بیست و پنجم تا بیست و هفتم تیر ماه همان سال تکمیل شد.


نتایج به دست آمده موید این است که علی رغم وجود جاذبه های طبیعی کم نظیر که بالقوه می توانند این عرصه را به قطب گردشگری طبیعت در مناطق خشکی – ساحلی تبدیل نمایند، ضعف هایی چون کم کاری مسوولین در اجرای طرحهای احیاء گردشگری دریاچه و ضعف برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی سبب شد که محدوده تحت بررسی در ماتریس داخلی و خارجی در شرایط محافظه کارانه (WO) قرار گیرد.


در پایان ماتریس QSPM (برنامه ریزی راهبردی کمی) بر اساس راهبردهای محافظه کارانه و بازنگرانه منطقه مورد مطالعه تکمیل و پس از بارگذاری هر یک از گزینه ها، راهبردهای لازم به ترتیب اولویت پیشنهاد شد و بر اساس نتیجه حاصله راهبرد بازنگری در برنامه های حفاظتی مناطق حساس و اعمال نظارت صحیح بر آیین نامه های موجود در خصوص اکوسیستم دریاچه ارومیه به عنوان تاثیرگذار ترین راهبرد انتخاب شد.


کلید واژه:
 توسعه گردشگری، تکنیک SWOT، پتانسیل اکولوژیکی، دریاچه ارومیه


منبع: اکوبیولوژی تالاب (تالاب) تابستان 1391، شماره 12، صفحه 81 تا 93.


رعایت اصل امانتداری نشانگر شخصیت شماست.

لطفاً در استفاده از از این مطالب منبع (وبلاگ زیست محیطی محیط سبز) را فراموش نفرمائید.

دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا


ن : Mohsen
ت : چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1392
 

 


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا