آمار ..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع طبیعی و محیط زیست) ::..
تعداد بازدید ها: 714049

 

مقالات زیست محیطی

متن کامل مقاله+دانلود مقالهارزش گذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست (مطالعه موردی منطقه گردشگری جنگل عباس آباد بهشهر؛ استان مازندران)

حمید امیرنژاد

حامد رفیعیچکیده:


با توجه به نادیده انگاشتن نقش جانبی محیط زیست، مشخص نمودن این نقش و برآورد آن، اهمیت محیط زیست و نقش واقعی آن را در اقتصاد ملی روشن خواهد نمود. در این مطالعه جهت برآورد ارزش مطبوعیت محیط زیست منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر، ارزش تفریحی این منطقه (به عنوان یکی از مهم ترین اماکن گردشگری استان مازندران) در سال 2007، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده و عوامل موثر بر میزان این مطبوعیت با استفاده از مدل لاجیت، تعیین گردید. تعداد 140 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. در این راستا، پیشنهادهای 1000، 2000 و 3000 ریالی، به ترتیب به عنوان پیشنهادهای پایین، میانی و بالا برای پرداخت بازدیدکنندگان مطرح گردید. ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارایه جواب منفی، قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ارایه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بالا ارایه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانوار و تحصیلات بر تمایل پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از مطبوعیت محیط زیست اثر مثبت داشته است. همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است. میزان تمایل به پرداخت جهت کسب مطبوعیت حاصل از استفاده تفرجی از منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر برای هر فرد در هر بازدید، 2200 ریال برآورد گردید. میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار نیز برای بازدید از جنگل عباس آباد 95040 ریال به دست آمده است.


کلید واژه: مطبوعیت زیست محیطی، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر


منبع: نشریه تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، پاییز 1390;  2(3 (پیاپی 5)) صفحات 33 تا 43.


دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 

متن کامل در حال تایپ

 

ارزش گذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست (مطالعه موردی منطقه گردشگری جنگل عباس آباد بهشهر؛ استان مازندران)

حمید امیرنژاد

حامد رفیعی


مقدمه در چند دهه اخیر، رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی به صورت یک فرآیند پیوسته و فراگیر در بسیاری از جوامع همراه با افزایش درآمد ملی و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد سرانه همراه بوده است . در چنین شرایطی، استفاده از گردشگری به م انند راهی مناسب در پر نمودن اوقات فراغت و با هدف کاهش تأثیر تنش های روزافزون زندگی متمرکز شهری و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. پدیده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، آلودگی صوتی و سایر آلای نده های محیط زیست ، سبب می شود نیاز مردم شهرنشین به طبیعت و استفاده از موهبت های آن و فرار از زندگی ملامت آور ماشینی و پناه بردن به مراکز تفرجی و مناطق تفرجگاهی طبیعی خار ج از شهرها، روز به روز بیشتر شود.

در حال حاضر توسعه پایدار، حفاظت و به سازی محیط زیست، استفاده صحیح از منابع طبیعی و بهره گیری چندجانبه تفرجی، آموزشی و پژوهشی از شرایط طبیعی محیط زیست، موضوعاتی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تأثیر می گذارند. انتخاب و حفاظت از اکوسیستم های نمونه در کشور از جمله منطقه گردشگری عبا سآباد بهشهر با جاذب ههای طبیعی دارای قابلیت های تفرجی، ورزشی و طبیعت گردی از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. با سرمایه گذاری در این گونه اماکن، می توان به برنامه ریزی مناسب اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه پرداخت و
همچنین استفاده اصولی از اکوسیستم موجود را فراهم ساخت. این بهر هبرداری توسط نسل کنونی باید منطبق با مقررات و برنامه های تدوین شده، با هماهنگی سازمان های مربوط به آن و توجه کامل به ارز شهای بی مانند محیط زیستی آن انجام پذیرد.

ارزش گذاری مطبوعیت محیط زیست ب ه ویژه در سال های اخیر مورد توجه قرار گر فته است . در بررسی ارزش تفریحی پنج پارک ملی در کره جنوبی که توسط لی و هان ( 2002 ) با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) صورت گرفته، میزان این ارزش به طور متوسط 10/54 دلار برای هر خانواده در هر سال ب ه دست آمده است. مطالعه شرستا و همکاران ( 2007 ) در بررسی مطبوعیت زیست محیطی منطقه رودخانه آپالاچیکولا در فلوریدا به تحلیل تقاضای بازدیدکنندگان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان به طور متوسط برای هر 74/18 دلار پرداخت می کنند. طباطبایی (2001) روش ارزش گذاری مشروط و میزان متوسط تمایل به پرداخت را جهت محاسبه ارزش حفاظتی زیستگاه پرندگان میانکاله به کار برد و میانگین بیشترین تمایل به پرداخت (WTP) را برای خانواده های غیربومی و بومی به ترتیب 24752 و 73440 ریال در هر سال برآورد نمود .

امیرنژاد و خلیلیان ( 2006 ) در مطالعه خود، ارزش تفریحی پارک جنگلی سی سنگان را 2477 ریال برای هر بازدید برآورد و ارزش تفریحی سالانه هر هکتار از این پارک را بیش از 2/5 میلیون ریال برآورد نمودند. پیشکار اسماعیلی ساری ( 2007 ) نیز ارزش تفرجی روزانه پارک جنگلی طالقانی را از طریق محاسبه سطح زیر منحنی تقاضا در حدود 400 میلیون ریال محاسبه کردند.

پارک جنگلی عباس آباد، از جمله زیباترین چش م انداز فرهنگی و طبیعی کشور می باشد که در 9 کیلومتری جنوب شرقی بهشهر در استان مازندران واقع شده است . دریاچه پارک به وسعت 10 هکتار همراه با عمارت میان آن از جمله چشم اندازهای دوران صفوی است. این عمارت از سنگ و آجر بوده و در زمان آب گیری دریاچه ، به زیر آب می رود. در واقع حدود 18 متر از این عمارت در زیر آب است . دو برج نگهبانی آجری و بناهای دیگری در فضای پارک بر جای مانده که همگی مربوط به عصر صفویه می باشد و بازدید برای عموم آزاد است . به دلیل چشم اندازهای بدیع و تاریخی، این پارک همواره مورد تقاضای مسافران بی شماری از نقاط مختلف استان و کشور بوده است.

با توجه به اهمیت و سهم بالای اکوسیستم جنگلی منطقه عباس آباد بهشهر در صنعت گردشگری استان مازندران، این مطالعه به بررسی مطبوعیت اقتصادی به دست آمده از این منطقه پرداخ ته و سهم هر خانوار از این مطبوعیت برآورد خواهد شد . همچنین، عوامل مؤثر بر تمایل بر پرداخت بازدیدکنندگان جهت بهره مندی از این مطبوعیت زیست محیطی تعیین می شود.

مواد و روش ها

بسیاری از خدمات اکوسیست م های طبیعی در بازار معامله نمی شوند و مردم نمی توانند میزان تمایل به پرداخت برای دریافت این خدمات را آشکار سازند . در این شرایط، روش بررسی و برآورد 1 مورد استفاده قرار می گیرد تا بر اساس یک سناریوی فرضی، تمایل به پرداخت افراد را برای بهره مندی از یک خدمت اکوسیستم طبیعی اندازه گیری نماید (ون کاچالام، 2003)

روش ارزش گذاری مشروط، براساس رویکرد بررسی و برآورد (رویکرد پیمایشی) و یا تمایل به پرداخت بیان شده 2 می باشد. این روش، یک تکنیک ارزش گذاری غیربازاری و انعطاف پذیر است که ب ه طور گسترده در تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت و ارزیابی تأثیرات محیط زیستی استفاده می شود (کامینگز و همکاران، 1986 ؛ میچل و کارسون، 1989 ) و یکی از بهترین و بحث برانگیزترین روش ها در میان تمام رو ش های ارز ش گذ اری مواهب محیط زیس تی است (ون کاچالام، 2003 ). کاربرد این روش در اقتصاد زیست محیطی شامل برآورد ارزش های غیرمصرفی (بروکشیر و همکاران، 1983 ؛ ولش و پو، 1998 ) ارزش های مصرفی (لومیس، 1989 ؛ چو و همکاران، 1996 )، یا هر دوی آنها (دسوسگس و همکاران، 1993؛ نیکیتسک و لئون، 1996 ) برای منابع محیطی می باشد.
ادامه دارد -- در حال تایپفایل PDF جهت دانلود بزودی...


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا